Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

VICEM Hoàng Mai Tiên phong - Kiến tạo - Không ngừng đổi mới

492 lượt xem - 10:27 | 24/02/2022

Video nói lên chương trình đổi mới ứng dụng thành tựu cách mạng Công nghiệp 4.0 vào sản xuất kinh doanh của công ty Xi măng VICEM Hoàng Mai

Công ty xi măng VICEM Hoàng Mai

Theo Công ty xi măng VICEM Hoàng Mai