Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch Công bố thông tin năm 2016; 2017; 2018; 2019 (TẢI VỀ)

Cập nhật: 16:43 | 09/08/2019

Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch Công bố thông tin hàng năm theo Quy định   

Công Văn

Chiến lược Vicem Hoàng Thạch

NĂM 2016

PL4. Kế hoạch năm 2016

PL3 Kế hoạch 05 năm 2016

PL5 Hàng năm 03 năm gần nhất 2016

PL6 Công ích 2016

PL7 Sắp xếp đổi mới 2016

PL8 Thực trạng quản trị 2016

PL9 BCTC 2016 - 6 tháng

PL9 BCTC 2016 - cả năm

PL10 Lương thưởng 2016

NĂM 2017

PL4 Kế hoạch năm 2017

PL5 Hàng năm 03 năm gần nhất 2017

PL6 Công ích 2017

PL7 Sắp xếp đổi mới 2017

PL8 Thực trạng quản tri 2017

PL9 BCTC 2017 - 6 tháng

PL9 BCTC 2017 - cả năm

PL10 Lương thưởng 2017

NĂM 2018

PL4 Kế hoạch năm 2018

PL5 Hàng năm 03 năm gần nhất 2018

PL6 Công ích 2018

PL7 Sắp xếp đổi mới 2018

NĂM 2019

PL4 Kế hoạch năm 2019

PL5 Hàng năm 03 năm gần nhất 2019

PL8 Thực trạng quản trị 2018

PL9 BCTC 2018 - 6 tháng

PL9 BCTC 2018 - cả năm

PL10 Lương thưởng 2018